www.lantmastarkaren.nu
Lantmästarkårens Värdegrund

Antagen av Anfader Anstadius -63
Uppdaterad 2013

 

Varje student som representerar LMK gör detta i enlighet med vår värdegrund.  Den fungerar som en vägledning i vardagen, för kontakt med omvärlden och som en grund för hur vi beter oss mot varandra och andra.


Allt som görs i LMK skall utgå från alla människors lika värde.

 

Mångfald, kamratanda och respekt för andra människor är grundbultar i vårt förhållningssätt.

 

Diskriminering eller kränkande särbehandling grundat på könstillhörighet, identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder accepteras inte.

 

Oavsett förutsättningar och livssituation skall alla medlemmar ges möjlighet att delta i LMK:s arbete. Allt deltagande skall ske frivilligt och en medlem i LMK tar alltid ansvar för sitt eget handlande.

 

På alla offentliga och gemensamma tillställningar skall alla LMK:s medlemmar ges möjlighet att delta efter bästa förmåga.

 

LMK och dess verksamhet bygger på ideellt arbete och övertygelsen om att en medlem i LMK alltid ställer upp för LMK, även dagen efter.

 

Alkoholfria alternativ skall alltid finnas tillgängliga och intag av berusningsmedel skall alltid vara frivilligt.

 

En medlem i LMK skall alltid uppföra sig hövligt och representativt samt uppträda på ett för LMK hedrande sätt.

 

Sparken är LMKs varumärke och skall bäras på ett för LMK hedrande sätt.

 

En medlem som bryter mot denna värdegrund kommer att få ta konsekvenserna av sitt handlande och kan i förlängningen komma att uteslutas ur LMK.

 

En medlem i LMK värnar alltid om kårens framtid och ser till att traditionerna lever vidare i enighet med ovanstående punkter.